88843552 21 (98)+
office@iranchessboxing.ir
تهران ،جنب درب اصلی ورزشگاه شیرودی
با ما در ارتباط باشید

مخالفت شورای برون مرزی وزارت ورزش وجوانان به اعزام تیم بوکس شطرنج ایران

دکترفریدون پویارئیس کمیته بوکس شطرنج فدراسیون ورزش‌های رزمی جمهوری اسلامی ایران ازمخالفت شورای برون مرزی وزارت ورزش وجوانان به اعزام تیم بوکس شطرنج ایران دررقابت های جهانی بوکس شطرنج ترکیه خبرداد:طبق گفته ایشان باتوجه به حمایت فدراسیون ورزش‌های رزمی وعلی الخصوص سرپرست محترم فدراسیون جناب دکترعظیمی ومدیر سازمان تیمهای ملی فدراسیون جناب میردامادی شورای برون مرزی به اعزام این تیم مخالفت نمودندبعلت مسائل ارزی وخروج ازکشور.تیم بوکس شطرنج ایران قصدداشت۱۱نفرازبهترین های خودرادر۱۱وزن که درمسابقات قهرمانی کشورشهریور ماه انتخاب شده بودنددرایندوره ازمسابقات شرکت دهد،در این رقابت‌ها۲۰کشورازسراسرجهان حضورخواهند داشت و۱۳۰نفرشرکت کننده ثبت نام کرده اند،قابل ذکراست که تیم بوکس شطرنج ایران درسال۲۰۱۷نایب قهرمان جهان شدو هم اکنون با تصمیمات ناگهانی وزارت ورزش وجوانان نمیتواننددراین رقابتها شرکت داشته باشند.البته باید گفت بنده بعنوان رئیس وبنیانگذاراین ورزش درایران کاملا تابع تصمیمات وزارت ورزش وجوانان وهمچنین فدراسیون ورزش‌های رزمی می‌باشم،و صحبتم به بچه های تیم این میباشدکه رشته ورزشی بوکس شطرنج رشته ای نوپاونوین میباشدوجابرای رشدزیادداردان‌شاالله باحمایت فدراسیون رزمی تلاش میکنیم تورنومنت آسیایی رادرکشورایران برگزارکنیم وتصمیمات شورای برون مرزی درهرمقطع متفاوت میباشدوبستگی به وضعیت وسیاست های کشورداردواین باعث نمیشودکه بوکس شطرنج ایران دیگرنمی‌توانددر هیچ مسابقات خارجی، آسیایی و جهانی شرکت داشته باشد.البته اگرزمان باقیمانده به مسابقات زیادتربود حتماازسوی فدراسیون ورزش‌های رزمی درخواست طرح مجددداده میشدولی متاسفانه دیگرزمانی نیست ومسابقات روزسه شنبه۲۰آذرماه شروع خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه

*