88843552 21 (98)+
office@iranchessboxing.ir
تهران ،جنب درب اصلی ورزشگاه شیرودی
با ما در ارتباط باشید

کمیته بوکس شطرنج ایران به عنوان یکی از بهترین فدراسیونهای بوکس شطرن

١١ فدراسیون از بین ٣٨ فدراسیون عضو در فدراسیون بوکس شطرنج جهان به عنوان فدراسیون های فعال در سایت فدراسیون جهانی معرفی شدند.نام کشور ایران قابل مشاهده میباشد .زنده باد ایران و ایرانی

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه

*